Privacyverklaring

De NTS gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees hier hoe we dit doen.

Privacywetgeving

Wij houden ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • geen gegevens verwerken waar wij geen wettelijke grondslag voor hebben
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken via deze privacyverklaring
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

N.B. Dit geldt alleen voor persoonsgegevens waarvan de NTS verwerkingsverantwoordelijke is. Dit houdt in dat als een andere partij verwerkingsverantwoordelijk is, de NTS niet aansprakelijk is voor de verwerking van jouw gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • persoonsgegevens die wij van je verwerken als je je inschrijft voor een training
 • wij bieden zorgprofessionals de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor trainingen. Hiervoor verwerken wij jouw naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt
 • persoonsgegevens die wij van je verwerken als je een bestelling plaatst
 • als je een bestelling plaatst via de website registreren wij persoonsgegevens die nodig zijn om jouw bestelling te kunnen uitvoeren, zoals: e-mailadres, naam, bezorgadres, woonplaats, telefoonnummer en alle andere informatie die je in het kader van jouw bestelling aan ons geeft.
 • persoonsgegevens die wij van je verwerken als je een gastspreker aanvraagt
  als je bij ons een gastspreker aanvraagt registreren wij persoonsgegevens om jouw aanvraag te kunnen behandelen, zoals: e-mailadres, naam, telefoonnummer, adres van de voorlichtingsbijeenkomst en alle andere informatie die je in het kader van jouw aanvraag aan ons geeft.
 • persoonsgegevens die wij van je verwerken als je als vrijwilliger voor ons werkt of in ons mediabestand staat
 • als je bij ons werkt als vrijwilliger of als je in ons mediabestand staat om orgaandonatie bespreekbaar te maken in de pers en bij bijeenkomsten, registreren wij jouw persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en een korte biografie waarin bijvoorbeeld staat welk orgaan of weefsel je ontving of voor welk orgaan je op de wachtlijst staat. Van vrijwilligers registreren wij daarnaast bankrekeningnummer en BSN nummer zodat wij vergoedingen kunnen overmaken.

Persoonsgegevens na contact met de NTS

Als je jouw persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of e-mail, registreren wij deze. Bijvoorbeeld jouw naam, e-mailadres, woonplaats en overige gegevens die je zelf verstrekt zoals de inhoud van jouw vraag, verzoek of klacht.

Persoonsgegevens na sollicitatie

Als je reageert op een vacature of wanneer je een open sollicitatie stuurt, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die je aan ons vanwege de sollicitatieprocedure verstrekt. Het kan daarbij gaan om jouw naam, e-mailadres en informatie in jouw CV of sollicitatiebrief, gegevens over jouw professionele of academische achtergrond zoals referenties, cijferlijsten en getuigschriften en gegevens die je gedurende de procedure verstrekt, zoals verslagen van gesprekken die wij met je hebben.

Nieuwsbrieven, mailings en websites 

 • wij kunnen, wanneer je onze digitale nieuwsbrieven of digitale persberichten leest, aan jouw mailadres zien of je deze berichten opent en waar je op klikt
 • bij jouw bezoek aan onze website transplantatiestichting.nl verzamelen wij geen IP-adressen en we plaatsen geen tracking cookies. Jouw online gedrag kunnen wij geanonimiseerd analyseren maar het herleiden naar een IP-adres hebben wij onmogelijk gemaakt op al onze analyseplatforms.

Persoonsgegevens als zakelijke relatie

Als je een leverancier van ons bent kunnen wij jouw persoonsgegevens vastleggen zoals voor- en achternaam, werk en privé e-mailadres, werk en privé telefoonnummer, naam van de organisatie waar je werkt, gegevens over de geleverde goederen en diensten en de afhandeling daarvan.

Persoonsgegevens bij account membersite

Wij bieden voor zorgprofessionals de mogelijkheid om via de website in te loggen op de membersite van de NTS. Voordat je hiervan gebruik kunt maken, moet je een account aanmaken. Hiervoor verwerken wij jouw naam, initialen, functie en e-mailadres. Wij houden bij wanneer met een bepaald e-mailadres is ingelogd.

Persoonsgegevens uit openbare bronnen

Wanneer je contact met ons opneemt of wanneer je een bestelling bij ons plaatst, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken die wij krijgen uit (openbare) bronnen, bijvoorbeeld zakelijke websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Waarvoor nodig?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website
 • onze producten en diensten aan te kunnen bieden
 • je op de hoogte te houden van onze dienstverlening, om je uit te nodigen voor onze evenementen en om verder contact te onderhouden
 • te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om te kunnen voldoen aan normen en standaarden uit onze branche

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn die wij hanteren is afhankelijk van het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of er specifieke wettelijke bewaarplichten op ons rusten.

Rechten

Je hebt recht om persoonsgegevens die op je betrekking hebben in te zien, te vervangen en te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. Ook als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kan je je altijd wenden tot de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij kunnen dit privacy-statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij raden je aan om dit regelmatig te raadplegen.

Publiceren en delen van data

NTS verzamelt veel gegevens. We publiceren en delen deze data binnen de wettelijke grenzen en borgen daarbij de privacy van donor en ontvanger. We houden rekening met:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Wet op de orgaandonatie (Wod). Die stelt dat orgaan- en weefseldonatie anoniem is. De nabestaanden van de donor weten niet wie de organen en weefsels heeft gekregen. Ook de ontvanger weet niet van wie zijn nieuwe orgaan afkomstig is. Data zijn die we publiceren zijn nooit heel specifiek en altijd samengevoegd tot categorieën of grotere aantallen.

Lees meer over de uitgangspunten en kaders: Publiceren en delen data NTS (pdf) 

Vragen

Heb je een vraag over het verwerken van persoonsgegevens of wil je een datalek melden dan kan je onze Functionaris Gegevensbescherming contacten via privacy@transplantatiestichting.nl.